Algemene Voorwaarden

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1
Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle
offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever
en de opdrachtnemer (hierna: Online4Pro) gesloten overeenkomsten.
Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk
overeengekomen worden tussen opdrachtgever en Online4Pro.
1.2
Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen
ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief
BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of
namens haar aan Online4Pro verstrekte gegevens waarop Online4Pro de offerte baseert.
1.3
Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Online4Pro pas nadat deze schriftelijk door Online4Pro zijn bevestigd.

2. De uitvoering van de overeenkomst
2.1
De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren,
de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een
voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel
handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de
ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de
werkzaamheden.
2.2
De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en
juiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van
volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan ontwerper aangeeft of
waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
2.3
Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief,
tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.4
Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Online4Pro:
a.het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b.het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke
beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
2.5
Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan
stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het
resultaat te controleren en goed te keuren.
2.6
Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen
reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst,
wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van
ondergeschikte betekenis te zijn.
2.7
Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Online4Pro meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
2.8
Tenzij anders is overeengekomen, verleent Online4Pro twee feedbackrondes aan de opdrachtgever per onderdeel van de opdracht.
2.9. Tenzij anders is overeengekomen, rekent Online4Pro het uurtarief van € 75,– voor meerwerk, als er meer tijd besteed wordt aan een opdracht dan in eerste instantie is overeengekomen. Het tarief treedt in werking als de opdrachtgever extra diensten verlangt.

3. Inschakelen van derden
3.1
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de
uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de
opdrachtgever kan Online4Pro, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als
gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding
afspreken.
3.2
Wanneer Online4Pro op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan Online4Pro namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
3.3
Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de ontwerper volgens uitdrukkelijke afspraak
voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze
goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de
bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier
met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.
3.4
Wanneer Online4Pro, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van Online4Pro de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.
3.5
De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Online4Pro derden in wanneer dat van
invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals
overeengekomen met Online4Pro.
Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden
ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
3.6
Online4Pro is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door
of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Online4Pro
zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Online4Pro
kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
4.1
Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening– of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de
opdracht komen toe aan Online4Pro. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan
worden door een depot of registratie, is uitsluitend Online4Pro daartoe bevoegd, tenzij
anders overeengekomen.
4.2
Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of
gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele
voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot
het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van
deze Algemene Voorwaarden.
4.3
Online4Pro heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom
het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten)
vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande
toestemming van Online4Pro het resultaat zonder vermelding van de naam van de ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4.4
Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper
tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen,
concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen,
illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio
– en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.)
eigendom van Online4Pro, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter
beschikking zijn gesteld.

4.5
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Online4Pro jegens
elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij
anders overeengekomen.

5. Gebruik van het resultaat
5.1
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeen
komst met Online4Pro, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming
geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de
opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
5.2
Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op
rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden
geregeld.
5.3
Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de
opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren
dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Online4Pro kan aan deze
toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
5.4
In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Online4Pro recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
5.5
Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te
gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte recht tot
gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en
billijkheid:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van
deze Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig het tweede lid aan de opdrachtgever zijn overgedragen.
5.6
Online4Pro heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid
om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie,
waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te
krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

6. Honorarium en kosten
6.1
Online4Pro heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan
bestaan uit een uurtarief (€ 75,–), een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan
de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
6.2
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Online4Pro voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis-en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.
6.3
Wanneer Online4Pro door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. Online4Pro zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
6.4
Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Online4Pro kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Online4Pro zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

7. Betaling en opschorting
7.1
Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen
7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders
vermeldt.
7.2
Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Online4Pro totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan de ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten
overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Online4Pro zijn voldaan.
7.3
Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de
verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum
van €150,-excl. BTW bedragen.
7.4
Online4Pro draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag Online4Pro overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in
rekening brengen.
7.5
Online4Pro mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is
verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te
betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de ontwerper door een mededeling of gedraging van de
opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
8.1
Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar
tekortschieten door Online4Pro, of wanneer Online4Pro de overeenkomst ontbindt
wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de
opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met
betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd.
Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Online4Pro redelijkerwijs niet
meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede
beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
8.2
De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit
de door Online4Pro op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane
verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het
honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
8.3
Zowel Online4Pro als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surséance, of schuldsanering wordt ingediend.
8.4
Wanneer de werkzaamheden van Online4Pro bestaan uit het bij herhaling verrichten van
soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door
schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie
maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid
werkzaamheden van de ontwerper blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

9. Garanties en vrijwaringen
9.1
Online4Pro garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat,
wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de
Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Online4Pro
garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan,
voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van
derden of anderszins onrechtmatig is.
9.2
Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de
opdrachtgever Online4Pro of door Online4Pro bij de opdracht ingeschakelde derden
voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het
resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Online4Pro jegens
opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en
overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
9.3
De opdrachtgever vrijwaart Online4Pro voor aanspraken met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens,
die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. Aansprakelijkheid
10.1
Online4Pro dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te
worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen,
dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
10.2
Online4Pro is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Online4Pro
toerekenbare, directe schade.
Aansprakelijkheid van de ontwerper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3
Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Online4Pro, is de aansprakelijkheid van Online4Pro beperkt tot het honorarium van Online4Pro voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

11. Overige bepalingen
11.1
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Online4Pro
wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de
opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
11.2
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Online4Pro gesloten
overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van Online4Pro.
11.3
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en
omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de
andere partij ter kenniskomen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of
mededeling aan derden Online4Pro of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen.
Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze
feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke
behandeling worden gebonden.
11.4
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen
de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel
en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
11.5
De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te
bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
11.6
Op de overeenkomst tussen Online4Pro en opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg
proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn
overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het
arrondissement waar de ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de ontwerper, kennis van
geschillen tussen de ontwerper en opdrachtgever.